RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodne z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/678 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, Szerzyny 159.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora w ramach działalności statutowej, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, określonym w zgodzie, w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów o stowarzyszeniach, jak również przepisów dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia, w szczególności obsługi wniosków o dofinansowanie oraz prowadzenia doradztwa na Państwa rzecz;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia zgody, przetwarzanie odbywa się w celach wskazanych w treści zgody.

4. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

5. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w tym mogą być podawane do publicznej wiadomości, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulujące działalność statutową Stowarzyszenia. Ponadto Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w związku z realizacją działalności statutowej.

6. Dostęp do Państwa danych mogą mieć członkowie organów statutowych Administratora, na potrzeby realizacji kompetencji statutowych.

7. Dane mogą być także przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w zakresie obsługi księgowej, jak również usługi informatyczne oraz doradcze.

8. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

9. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi działalności GCKiCz.

10. Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych; żądania sprostowania swoich danych; żądania usunięcia swoich danych; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; cofnięcia udzielonej zgody; wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych.

11. Każde z zawartych żądań mogą Państwo wnieść pisemnie na adres Administratora podany w pkt. 1 lub drogą e-mailową na adres: kulturaszerzyny@onet.eu

12. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail kontaktowy: patkaczmarczykhap@gmail.com

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji w/w zadania.

14. Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie poddaje Państwa danych profilowaniu.

15. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.